CONDICIONS DEL SERVEI

Comissió Menjador i Acollida

ELS SERVEI DE MIGDIA A PINETONS

L’AFA Els Pinetons sempre ha assumit el compromís i la responsabilitat de garantir com a institució la qualitat i coherència amb el seu projecte educatiu durant el temps de migdia i el servei de menjador, considerant aquest temps plenament educatiu i tan importants les vivències i els aprenentatges que hi fan els infants com els que assoleixen durant la resta de temps d’escola. 

És així com , des del curs 2014-2015, l’AFA treballa amb empenta assumint la gestió directa del servei de menjador, sense empreses intermediàries, apostant per un model que beneficia directament als infants i les seves famílies: per una banda poder oferir un menú equilibrat i saludable, pautat per nutricionistes i elaborat in situ per l’equip de cuina amb producte ecològic, i per l’altra, fomentar el creixement d’un projecte de lleure educatiu digne, on la transmissió de valors sigui una realitat. Tan important és el que mengen com el que viuen els nens i nenes a l’espai de menjador

Durant aquest curs 2022-2023, l’equip de monitors i monitores, amb el suport de l’AFA i de l’Escola, continuarà treballant en aquest document, per continuar fent d’aquest temps de lleure, un temps de qualitat, que mai serà, ni ho ha de pretendre, un substitutiu de l’esfera familiar, i que ha de significar una continuïtat en el creixement personal dels nens i nenes, un temps ple de caliu emocional i d’oportunitats per gaudir, aprendre, compartir, crear…. 

QUÈ CAL FER PER QUEDAR-SE A DINAR?​

Per a què una alta de menjador sigui efectiva cal:

 • Emplenar el Formulari d'Inscripció del menjador.
 • Enviar i signar les autoritzacions pertinents de forma telemàtica.
 • Emplenar i signar la inscripció implica l’acceptació d’aquesta normativa.
 • Tots els nens i nenes, socis o no socis de l’AFA, es podran quedar a dinar al menjador de l'Escola de manera esporàdica, fixa (tots el dies de la setmana) o fixa discontínua (segueixen una pauta regular i periòdica dins el mes, mínim dos dies per setmana). 
 • Si hi ha algun cas excepcional (custòdies compartides) convé que us adreceu a la coordinació i es procurarà gestionar les condicions específiques de cada cas per veure si és assumible dins l’estructura de gestió del servei. 
 • En el cas de tenir concedida una beca s'haurà de realitzar tot el procediment de la mateixa manera i fixar una pauta d'assistència segons el que indiqui serveis socials. 
 • Es donarà servei de menjador a tots els alumnes que ho requereixin des de P3 i fins a 4t d’ESO. 

ASPECTES GENERALS A TENIR EN COMPTE​

 • Si l’infant, necessita DIETA ASTRINGENT, cal que informeu als coordinadors abans de les 10h a través del formulari que trobareu a l'inici del web de menjador
 • L’alumnat que requereixi una DIETA ESPECIAL (al·lèrgies, intoleràncies, règims especials,...) durant tot el curs, ho ha de fer constar a la fitxa d’inscripció, emplenar una fitxa específica més detallada i adjuntar obligatòriament un certificat mèdic oficial. Si en cas de reacció al·lèrgica necessiten fer servir un medicament específic, cal que, a banda del que portin a la classe, portin un per l’estona de menjador, que es lliurarà a la coordinació del servei i es retornarà a final de curs. 
 • Els nens i les nenes que hagin de prendre algun MEDICAMENT a l’hora de menjador hauran de dur un paper del metge on consti el nom i cognoms de l’alumne, la quantitat que ha de prendre i l’hora. Aquesta nota es lliurarà a la responsable del grup classe a l’entrada al recinte escolar i aquest serà l’encarregat de fer-ho arribar a la coordinació del menjador.
 • Les absències al servei de menjador s’han de comunicar abans de les 10h a través del formulari que trobareu a l'inici de la web del menjador.
 • L’abonament dels dies corresponents d’absència es farà sempre en el rebut del mes següent i la quantitat que es retornarà serà de 1,50per menú. En el cas d’excursions i de colònies s’abonarà el preu sencer (6,55). Pel que fa a altres possibles eventualitats (vagues, etc...) es comunicarà a través de l’AFA quin serà el cost del dia i s’ajustarà al rebut del mes següent. 
 • En el cas dels fixes discontinus no es poden intercanviar els dies d’una setmana concreta. Per exemple: si un infant ve dilluns, dimecres i divendres, i excepcionalment necessita venir dimarts en comptes de dilluns, aquell dia dilluns li comptarà com a absència justificada i dimarts com a dia suplementari. 
 • Si un infant fix discontinu necessita augmentar els dies d’ús de servei durant una setmana i de manera excepcional, cal avisar de la mateixa manera: abans de les 10h mitjançant una trucada o whatsapp al 607 83 78 63 o bé, enviant un correu a menjadorelspinetons@gmail.com .
 •  A partir del quart dia d’absència justificada consecutiva es retornarà el preu sencer. 

PREUS

El preu del servei de menjador per a usuaris fixes està calculat segons el nombre de dies lectius i les quotes estan prorratejades, és a dir, el total de la suma del cost de les quotes mensuals està dividit pels 179 dies lectius del curs, amb la finalitat d’igualar les quotes de cada mes. És per això que cal entendre que un mes com desembre, que hi ha vacances, costi el mateix que un altre que té quatre o cinc setmanes.  Aquest preu inclou tot el personal (cuina, monitoratge, neteja i coordinació) el menjar ( fet amb productes frescos, ecològics i de proximitat ) i les despeses que es deriven del servei de Migdia.

Els rebuts es domicilien entre el dia 5 i el dia 10 de cada mes des de novembre fins a maig. Els rebuts de setembre i juny es passaran a finals del mateix mes. El rebut d’octubre a mitjans de mes. 

Tots els dies 4 dies 3 dies 2 dies
Setembre
124 euros
102 euros
86 euros
63 euros
Octubre
124 euros
102 euros
86 euros
63 euros
Novembre
124 euros
102 euros
86 euros
63 euros
Desembre
124 euros
102 euros
86 euros
63 euros
Gener
124 euros
102 euros
86 euros
63 euros
Febrer
124 euros
102 euros
86 euros
63 euros
Març
124 euros
102 euros
86 euros
63 euros
Abril
124 euros
102 euros
86 euros
63 euros
Maig
124 euros
102 euros
86 euros
63 euros
Juny
65.40 euros
26.70 euros
55.60 euros
26.40 euros

AUMENTAR ELS DIES DE FIXESA DE FORMA ESPORÀDICA

 • El preu del tiquet esporàdic/suplementari fora dels dies marcats com a fix és de 7,30 euros. 

QUEDAR-SE A DINAR DE FORMA ESPORÀDICA

 • El preu del tiquet esporàdic és de 7,30 euros. Aquest preu inclou tot el personal (cuina, monitoratge, neteja i coordinació) el menjar ( fet amb productes frescos, ecològics i de proximitat ) i les despeses que es deriven del servei de Migdia.
 • Els tiquets es poden adquirir al caixer del Banc de Sabadell a la Rambla Sant Esteve 43 (Pagaments a tercers - CODI 2048) de Ripollet. Al tiquet han de constar el nom de l’infant, grup-classe, dia i mes en què es quedarà a dinar
 • Entregar el tiquet via el formulari que trobareu a sota.

Altres opcions:

Adquirir més d'un tiquet del banc a la vegada i enviar-los a Coordinació indicant els dies que s'utilitzaran. Si només es fa servir un, la resta quedaran en reserva fins que la família els esgoti. S'ha d'avisar dels dies en què es faran a servir abans de les 10h.

 • Fer un ingrés directament al núm. de compte de l’AFA 0081-0003-92-0001365038 del Banc de Sabadell (IBAN ES37 0081 0003 9200 0136 5038), indicant a concepte: nom i grup de l’infant i pagament servei de menjador. La còpia del rebut la lliurareu via el formulari de sota.
  No es pot pagar en efectiu.

Protocol rebuts retornats o impagats

 • Es procedirà a contactar amb la família per tal d’esbrinar què ha passat i demanar que es realitzi el pagament corresponent més els costos bancaris generats pel retorn del rebut (5 euros).

 • En el cas d’un segon rebut retornat, l’usuari únicament podrà utilitzar el servei mitjançant tiquets entregats per avançat al despatx del AFA. Si la família vol recuperar la condició de fix, haurà de firmar una carta de compromís amb la voluntat explícita de pagament dels seus deutes.

 • Qualsevol família amb un deute acumulat d'anys anteriors no podrà utilitzar el servei de menjador com a fixe. En cas de necessitar-ho únicament podrà utilitzar el servei mitjançant tiquets entregats per avançat al despatx del AFA.

 • Per cobrir un deute per impagament s’haurà de fer o bé mitjançant ingrés bancari al número de compte de l’AFA i enviant el comprovant de pagament per e-mail o whatsapp, o bé pel caixer del Banc Sabadell amb el codi 4963.

 • En el cas dels tiquets esporàdics, a partir del 5è dia sense entregar el tiquet corresponent, l’infant no es podrà quedar més fins solucionar el deute contret.

 • Davant de casos greus d’impagament s’actuarà segons el protocol aprovat pel Consell Escolar.

Donar-se de Baixa del servei de Migdia

 • Sempre que hi hagi una baixa definitiva de menjador s’haurà de comunicar via e-mail a menjadorelspinetons@gmail.com , com a mínim, abans que acabi el mes en curs, amb la finalitat de no cursar el rebut del mes següent. Sense aquest e-mail, encara que es comuniqui de manera informal a la coordinació del servei, la baixa no es considerarà efectiva. Si no es produeix cap notificació s’emetrà el rebut corresponent, i serà obligatori per part de la família de l'alumne el pagament del recàrrec en concepte de despeses bancàries i de gestió. De la mateixa manera, si es produeix un canvi del compte bancari, s’ha de notificar via e-mail a la coordinació abans que acabi el mes. L’import corresponent a les devolucions dels rebuts emesos, també aniran a càrrec de la família de l’alumne en qüestió. En cas de donar-se de baixa, no es pot tornar a donar d’alta com a fixe durant els següents 3 mesos a comptar des del dia de la baixa.

TENS DUBTES

Contacta amb nosaltres i et donarem resposta el més aviat possible.

Contacta amb el servei de migdia

Telèfon

607 83 78 63

Segueix-nos