CONDICIONS DEL SERVEI

Comissió Menjador i Acollida

QUÈ CAL FER PER QUEDAR-SE A DINAR?​

 • FER LA INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE MENJADOR A TRAVÉS D'AMPASOFT , siguis usuari fix o usuari esporàdic, seguint les guies preparades i que trobareu al web. 
 • Enviar i signar les autoritzacions pertinents de forma telemàtica.
 • Fer la inscripció implica l’acceptació d’aquesta normativa.
 • Tots els infants i joves, socis o no socis de l’AFA, es podran quedar a dinar al menjador de l'Escola de manera esporàdica o fixa (segueixen una pauta regular i periòdica dins el mes, mínim dos dies per setmana). 
 • Si hi ha algun cas excepcional (custòdies compartides) convé que us adreceu a la coordinació i es procurarà gestionar les condicions específiques de cada cas per veure si és assumible dins l’estructura de gestió del servei. 
 • En el cas de tenir concedida una beca s'haurà de realitzar tot el procediment de la mateixa manera i fixar una pauta d'assistència segons el que indiqui serveis socials. 
 • Es donarà servei de menjador a tots els alumnes que ho requereixin des de I3 i fins a 4t d’ESO. 

INSCRIPCIÓ AMPASOFT

 • ES OBLIGATORI ESTAR DONAT D'ALTA A AMPASOFT AMB TOTES LES DADES COMPLIMENTADES I VALIDADES.
 • HA DE FER LA INSCRIPCIÓ, TANT SI ES FIX COM SI ÉS ESPORÀDIC, VIA AMPASOFT.

INSCRIPCIÓ FIXA

 • Un infant és considera fix quan ha fet la inscripció ( via AMPASOFT ) de mínim dos dies per setmana.
 • No es poden intercanviar els dies d’una setmana concreta. Per exemple: si un infant ve dilluns, dimecres i divendres, i excepcionalment necessita venir dimarts en comptes de dilluns, aquell dia dilluns li comptarà com a absència justificada i dimarts com a dia suplementari. 
 • Si un infant fix discontinu necessita augmentar els dies d’ús de servei durant una setmana cal indicar-ho via ampasoft seguint el manual que teniu disponible sempre abans de les 10h. Si us sorgeix algun problema avisar abans de les 10h mitjançant una trucada o whatsapp al 607 83 78 63
 • Si vols augmentar els dies de fixesa s'ha de fer a principis del mes . Per exemple: Vols passar de 2 a 3 dies setmanals s'ha d'informar abans del dia 1 de mes.
 • Sempre heu de fer les inscripcions via AMPASOFT.

ABSÈNCIES USUARIS FIXS

 • Les absències al servei de menjador s’han de comunicar abans de les 10h a través d'AMPASOFT. Disposeu d'una guia per saber com fer-ho: la trobareu aqui.
 • L’abonament dels dies corresponents d’absència es farà sempre en el rebut del mes següent i la quantitat que es retornarà serà de 1,50per menú per dia comunicat a través d'AMPASOFT.
 • En el cas d’excursions i de colònies s’abonarà el preu sencer i no cal fer cap tipus de comunicació per AMPASOFT. És farà directament .
 • Pel que fa a altres possibles eventualitats (vagues, etc...) es comunicarà a través de l’AFA quin serà el cost del dia i s’ajustarà al rebut del mes següent. 
 • A partir del quart dia d’absència justificada consecutiva es retornarà el preu sencer. 

BAIXA USUARIS FIXS

 • Sempre que hi hagi una baixa definitiva de menjador s’haurà de comunicar via e-mail a menjador@afaelspinetons.org , com a mínim, abans que acabi el mes en curs, amb la finalitat de no cursar el rebut del mes següent. Sense aquest e-mail, encara que es comuniqui de manera informal a la coordinació del servei, la baixa no es considerarà efectiva. Si no es produeix cap notificació s’emetrà el rebut corresponent, i serà obligatori per part de la família de l'alumne el pagament del recàrrec en concepte de despeses bancàries i de gestió

QUEDAR-SE A DINAR DE FORMA ESPORÀDICA

 • S'HA DE FER LA INSCRIPCIÓ ESPORÀDICA VIA AMPASOFT ABANS DE LES 10H DEL MATÍ.
 • SI UN IN FANT/JOVE NO HA FET LA INCRIPCIÓ VIA AMPASOFT NO ES PODRÀ QUEDAR A DINAR.
 • Disposeu de les guies d'AMPASOFT a la web del servei de migdia.

MENÚS

 • Els menús es publicaràn abans d'inciar-se el mes.
 • Si l’infant, necessita DIETA ASTRINGENT, cal que informeu als coordinadors abans de les 10h
 • L’alumnat que requereixi una DIETA ESPECIAL (al·lèrgies, intoleràncies, règims especials,...) durant tot el curs, ho ha de fer constar a la fitxa d’AMPASOFT, emplenar una fitxa específica més detallada i adjuntar obligatòriament un certificat mèdic oficial. Si en cas de reacció al·lèrgica necessiten fer servir un medicament específic, cal que, a banda del que portin a la classe, portin un per l’estona de menjador, que es lliurarà a la coordinació del servei i es retornarà a final de curs. 

DISPOSITIUS ELECTRÒNICS

 • Queden prohibits els mòbils i altres dispositius electrònics (Rellotges digitals,MP3, tauletes, etc…) durant tot el temps de migdia.
 • S'aplica mateixa normativa existent a l'IE Pinetons i aprovada per consell escolar

MEDICAMENTS

 • Els infants i joves que hagin de prendre algun MEDICAMENT a l’hora de menjador hauran de dur un paper del metge on consti el nom i cognoms de l’alumne, la quantitat que ha de prendre i l’hora. Aquesta nota es lliurarà a la responsable del grup classe a l’entrada al recinte escolar i aquest serà l’encarregat de fer-ho arribar a la coordinació del menjador.

Els infants de P3 i fins a 4 ESO han de portar tovallons ( de tela ) cada dia.
Per una millor organització, han d'anar en una bossa i deixar-ho al lloc de l'aula que s'indiqui.
Recordeu marcar-lo amb el nom de l'infant per evitar pèrdues

Els infants i joves han de portar una bosseta amb raspall de dents i pasta de dents :

 • Cada dia es retornarà la bossa amb raspall i pasta.
 • La bossa ha d'anar marcada amb el nom de l'infant

Els infants de P3 fan la migdiada:

 • La mida dels llençols ha de ser de 65 x 140 ( mímim)
 • La migdiada la faran a la seva aula
 • Els llençols es retornaran cada divendres, és a dir, seran d'ús setmanal.
 • Si porten bolquer o tenen algun objecte d'apego per a dormir (peluix, xumet...) poden portar-ho.

Recordeu que tot ha de venir marcat amb nom i cognoms.

CALENDARI

El calendari es regeix pel mateix calendari escolar aprovat pel Consell escolar de l'IE Pinetons.

Els infants de I3 inicien el 25 de setembre seguint el criteri d'adaptació marcat per l'IE Pinetons

GESTIÓ DE CONFLICTES, INCIDENTS I ACCIDENTS

En cas que l’infant tingui un comportament inadequat, com pot ser faltar al respecte a referents i/o a la resta de companys/es, fer un mal ús del material i/o de l’espai , o qualsevol altra cosa que no permeti desenvolupar l’activitat correctament en detriment de la resta , la coordinació es posarà en contacte amb la família per reconduïr aquesta situació. En cas que l’actitud no millori, es valorarà la continuitat de l’infant al servei així com es pendran les mesures pertinents juntament amb l'escola.

Disposem d'un pla de gestió de conflictes/incidències/accidents que podeu consultar al web.

PREUS

FIX

 • El preu per un infant o jove fixe al servei  és de 6,85€  

Aquest preu inclou tot el personal (cuina, monitoratge, neteja i coordinació) el menjar ( fet amb productes frescos, ecològics i de proximitat ) i les despeses que es deriven del servei de Migdia.

La següent taula mostra els preus ORIENTATIUS que es giraran per mes. Les quantitats són orientatives per a fixes de 4,3 o 2 dies ja que els dies que escullin poden recaure en festius.

Els rebuts es domicilien el dia 1 de cada mes. 

Tots els dies 4 dies 3 dies 2 dies
Setembre
116.45 euros
102.75 euros
82.20 euros
54.80 euros
Octubre
137 euros
102.75 euros
82.20 euros
54.80 euros
Novembre
143.85 euros
116.45 euros
102.75 euros
68.50 euros
Desembre
73.35 euros
68.50 euros
68.50 euros
54.80 euros
Gener
123.30 euros
89.05 euros
75.35 euros
54.80 euros
Febrer
137 euros
102.75 euros
95.90 euros
68.50 euros
Març
109.60 euros
130.15 euros
102.75 euros
68.50 euros
Abril
143.85 euros
75.35 euros
61.65 euros
41.10 euros
Maig
130.15 euros
102.75 euros
95.90 euros
68.50 euros
Juny
102.75 euros
75.35 euros
68.50 euros
54.80 euros

QUEDAR-SE A DINAR DE FORMA ESPORÀDICA

 • El preu del tiquet esporàdic és de 7.50 euros. Aquest preu inclou tot el personal (cuina, monitoratge, neteja i coordinació) el menjar ( fet amb productes frescos, ecològics i de proximitat ) i les despeses que es deriven del servei de Migdia.
 • Per fer ús de forma esporàdica s'ha de comunicar via AMPASOFT abans de les 10h del matí
 • Disposeu de les guies d'AMPASOFT a la web del servei de migdia.

Altres opcions:

 • Podeu fer el pagament de diversos tiquets creant un talonari i gastant-lo quan sigui necessari.

Protocol rebuts retornats o impagats

 • Es procedirà a contactar amb la família per tal d’esbrinar què ha passat i demanar que es realitzi el pagament corresponent més els costos bancaris generats pel retorn del rebut (5 euros).

 • En el cas d’un segon rebut retornat, l’usuari únicament podrà utilitzar el servei mitjançant tiquets entregats per avançat al despatx del AFA. Si la família vol recuperar la condició de fix, haurà de firmar una carta de compromís amb la voluntat explícita de pagament dels seus deutes.

 • Qualsevol família amb un deute acumulat d'anys anteriors no podrà utilitzar el servei de menjador com a fixe. En cas de necessitar-ho únicament podrà utilitzar el servei mitjançant tiquets entregats per avançat al despatx del AFA.

 • Per cobrir un deute per impagament s’haurà de fer o bé mitjançant ingrés bancari al número de compte de l’AFA i enviant el comprovant de pagament per e-mail o whatsapp

 • En el cas dels tiquets esporàdics, a partir del 5è dia sense entregar el tiquet corresponent, l’infant no es podrà quedar més fins solucionar el deute contret.

 • Davant de casos greus d’impagament s’actuarà segons el protocol aprovat pel Consell Escolar.

Donar-se de Baixa del servei de Migdia

 • Sempre que hi hagi una baixa definitiva de menjador s’haurà de comunicar via e-mail a menjadorelspinetons@gmail.com , com a mínim, abans que acabi el mes en curs, amb la finalitat de no cursar el rebut del mes següent. Sense aquest e-mail, encara que es comuniqui de manera informal a la coordinació del servei, la baixa no es considerarà efectiva. Si no es produeix cap notificació s’emetrà el rebut corresponent, i serà obligatori per part de la família de l'alumne el pagament del recàrrec en concepte de despeses bancàries i de gestió. De la mateixa manera, si es produeix un canvi del compte bancari, s’ha de notificar via e-mail a la coordinació abans que acabi el mes. L’import corresponent a les devolucions dels rebuts emesos, també aniran a càrrec de la família de l’alumne en qüestió. En cas de donar-se de baixa, no es pot tornar a donar d’alta com a fixe durant els següents 3 mesos a comptar des del dia de la baixa.

TENS DUBTES

Contacta amb nosaltres i et donarem resposta el més aviat possible.

Contacta amb el servei de migdia

Telèfon

607 83 78 63

Segueix-nos