PROJECTE SERVEI DE MIGDIA

Comissió Menjador i Acollida

EL SERVEI DE MIGDIA A PINETONS

La complexitat de resoldre el difícil trencaclosques que suposa compaginar vida laboral i vida familiar, fa que oblidem que la conciliació és una reivindicació justa i raonable, és un dret dels treballadors i treballadores i sobretot, un dret dels infants: el de créixer tenint una vida familiar on desenvolupar les seves capacitats.

Són necessàries autèntiques mesures de conciliació laboral i familiar més enllà de beques de menjador i excedències amb data de caducitat, calen més i millors baixes de maternitat i paternitat, de lactància, reduccions de jornada, racionalitzar horaris, fer-los més flexibles i, sobretot, és imprescindible que es produeixi en tots i totes, un profund canvi de mentalitat, si no és per trobar plegats la solució (en mans d’interessos i decisions polítiques i empresarials) almenys per afrontar com a societat la gestió del benestar dels nostres infants.

Als centres educatius s’han generat recursos per conviure amb aquesta situació (acollides matinals, menjadors escolars, activitats extraescolars….), però sovint sense donar-li tot el valor que aquest temps es mereix: es facilita la conciliació dels horaris laborals amb la vida familiar i es cobreixen les necessitats d’alimentació, d’higiene i de descans dels infants però és imprescindible que, en aquest temps, també es cobreixin les seves necessitats afectives i emocionals, oferir als nens i nenes un ambient càlid, ric i estimulant, estable i segur on puguin desenvolupar-se integralment.

Paulatinament, en el cas concret dels serveis de menjador, s’ha pres consciencia de la necessitat d’instal·lar cuines a les escoles, d’elaborar in situ els diferents plats del dia, d’oferir un menú equilibrat i saludable pautat per nutricionistes per oferir un àpat digne i de qualitat als nens i nenes.

És imprescindible que aquest gran avenç en la dignificació dels serveis de menjador escolar vagi acompanyat del reconeixement i la reivindicació d’aquest temps i aquest espai com a plenament educatius dins el marc del lleure, per tal de sumar forces i fer millor, més enriquidor i gratificant a tots els nivells aquests temps de vida dels infants.

L’escola pública els Pinetons es defineix com una institució que vetlla pel desenvolupament integral dels infants durant tots els moments al llarg de la jornada escolar, assumint el compromís i la responsabilitat de garantir qualitat i coherència amb el seu projecte educatiu en tots els serveis que com a escola pública pot oferir, en aquest cas el temps de migdia i el servei de menjador.

Considera aquest temps plenament educatiu i tan importants les vivències i els aprenentatges que hi fan el infants com els que assoleixen durant la resta de temps d’escola, per tant, els plantejaments educatius de la franja del migdia, de l’Espai de Menjador, s’han de fonamentar i han de seguir els criteris, opcions i accions que es desprenen del Projecte d’Escola, amb un contingut pedagògic fruit de la reflexió i com a resposta a les necessitats del infants.

Així doncs, el Projecte Educatiu de Menjador (PEM) és un recull d’allò que es considera essencial pel que fa a objectius, aspectes formals organitzatius, maneres de fer i responsabilitats de les persones implicades en l’estona de menjador i temps del migdia, la brúixola que ha de guiar les actuacions de l’equip de monitors de l’Espai de Menjador, una eina indispensable per funcionar amb intencionalitat educativa i coherència amb el Projecte d’Escola.

És la nostra responsabilitat, de l’equip de monitors, i també de l’equip de mestres i de les famílies, fer d’aquest temps de lleure, un temps de qualitat, que mai serà, ni ho ha de pretendre, un substitutiu de l’esfera familiar, i que ha de significar una continuïtat en el creixement personal dels nens i nenes, un temps ple de caliu emocional i d’oportunitats per gaudir, aprendre, compartir, crear….

Ara cal treballar per cercar noves i millors maneres de participació de les famílies dels infants en la construcció d’aquest temps de lleure educatiu tant com sigui possible: cal que tinguin coneixement del que mengen i encara més, del que viuen els seus petits a l’Espai de Menjador i cal que es responsabilitzin de garantir que les accions educatives que s’hi porten a terme són les adequades, ja sigui com a membres de la Comissió de Menjador i també a títol individual. Es fa necessari un esforç compartit i la complicitat entre famílies, equip de monitors, mestres i també els infants, en la recerca de vies de comunicació i participació en aquest espai de temps de vida, per compartir, construir i fer créixer plegats aquest projecte.

Per altra banda, totes les persones vinculades a l’Espai de Menjador poden fer totes aquelles propostes de millora que creguin convenients i que es canalitzaran a través de la Comissió de Menjador del Consell Escolar, doncs aquest no és, ni ho pretén, un procés ni un projecte tancat.

EXPECTATIVES EDUCATIVES

Aspirem a la persona:

 • AMB VOCACIÓ DE SER SUBJECTE ACTIU: doncs no es tracta de tenir més sinó d'ésser més, d’aprendre a ser, conèixer, viure i
  conviure, construir...
 • SOLIDÀRIA i IMPLICADA amb el seu ENTORN: que opti per equilibrar les seves perspectives de progrés personals amb les del seu entorn social, respectant i tenint cura de l’entorn natural i participant activament de la realitat que l’envolta.
 • MOTIVADA i COMPROMESA: amb el seu procés de creixement personal i amb de la comunitat, decidida a conèixer i desenvolupar les seves potencialitats com a ésser lliure, actiu i crític i capaç d'acceptar i sobreposar-se al seus condicionaments personals.
 • RESPECTUOSA: partidària de la llibertat de consciència i de pensament, capaç de construir relacions d'igualtat amb els altres, oberta a conèixer i enriquir-se de la diferència.
 • REFLEXIVA I CRÍTICA: capaç de fer ús racional i crític de la seva llibertat, capaç d'analitzar i qüestionar sense prejudicis els sistemes de valors socialment dominants i els mecanismes per mitjà dels quals es reprodueixen i es perpetuen.
 • OPTIMISTA i CREATIVA: decidida a participar i impulsar el progrés social col·lectiu i contribuir a la construcció d'una societat nova, un projecte comú de futur, d'homes i dones més lliures i feliços.
METODOLOGIA

Principis que han de guiar la intervenció educativa en el lleure de migdia:

 • La transmissió de valors i actituds: promoure i fomentar un seguit de valors i actituds (que indiquen la interiorització dels mateixos) per tal de contribuir a l’educació integral de l’Infant i no només que es distregui o trobi afeccions que li agradi fer durant el seu temps lliure.
 • Descobrir a través de l'acció: l'emoció és imprescindible per aprendre. Es recorda el es que sent, i això es converteix en experiència i en aprenentatge. Així doncs, els valors es transmeten i s’aprenen fent-ne experiència , veient-los i vivint-los concretats en actituds i comportaments quotidians,expressats amb claredat i coherència i comunicant-los existencialment, essent exemple.
 • L'acció entesa de manera lliure i humanista: l’Infant és el protagonista i qui dona sentit al fet educatiu i aquest s'adequa als seus interessos i necessitats, tenint sempre present les seves capacitats físiques, cognitives i emocionals.
 • Educar en la llibertat i per a la llibertat: A partir del respecte dels drets aliens i les obligacions de cada persona. Escoltar i respectar la veu de l’Infant i potenciar la seva autonomia i participació.
 • La coeducació, sense discriminació ni diferenciació per motiu de sexe, rebutjant qualsevol tipus de discriminació i potenciar, al mateix temps, l’equitat, el respecte, l'enriquiment i l'amistat.
 • Atenció a la diversitat: adaptar les condicions a la persona, ja sigui per motius culturals o derivades d’una necessitat específica, per tal que pugui dur a terme una vida autònoma, feliç i digna.
EIXOS TRANSVERSALS

CONSTRUIR DES DE L’AUTONOMIA

És necessari treballar l’autonomia personal dels infants i joves i l’autoregulació com a part del procés de descoberta d’un/a mateix/a  i com a base de la socialització i la convivència.

AMB ELS MATERIALS

 • Els tovallons i estovalles. Els dilluns cada infant portarà dins una bosseta de roba un tovalló i unes estovalles (marcades amb els seu nom ). a Infantil es retornarà a casa diàriament, a Primària a final de la setmana. L’ús de pitet o tovalló lligat al coll s’anirà substituint per un tovalló de roba normal. A 3 anys es farà servir estovalles quan es finalitzi el període d’adaptació i es consideri que els infants estan preparats per parar taula.

 • Cistelles: els nens i nenes guardaran els necessers i les bossetes de roba (pel tovalló i les estovalles) dins les cistelles que trobaran a les classes en el cas d’Infantil, i al passadís de les diferents escoletes en el cas de Primària, ells seran els responsables de portar-les al menjador i a la classe quan sigui necessari i de gestionar el seu contingut.

 • Necesser: Els nens i nenes que es queden a dinar a l’escola poden portar un necesser (marcat am el seu nom) amb una pinta i una mica de colònia, també és opcional portar un raspall i pasta de dents (a partir de 5 anys). Es retornarà a casa els divendres.

 • Llençols: els dilluns els infants de 3 anys portaran de casa, dins una bossa o motxilla petita, un llençolet per tapar-se i un llençol de sota per cobrir el llitet, i una manteta quan faci fred (tot marcat amb el seu nom), es retornaran a final de la setmana, també es disposarà d’una cistella a cada classe per guardar els llençols.
 • Llibres: tots els infants tindran la possibilitat de portar un llibre de casa (marcat amb el nom) per compartir amb la resta de companys durant l’estona del migdia i que durant el curs s’aniran retornant per tal d’anar renovant el fons comú de lectura.

AMB EL MENJAR

Quan es comenci a dinar, els infants, decidiran la quantitat de menjar que s’escudellaran al plat, sota la guia i l’orientació dels monitors i monitores, tenint en compte el tipus de menjar i l’edat dels infants. Han de menjar sols fent servir els estris adequadament, els infants començaran a fer servir les gerres d’aigua a partir dels 4 anys i el ganivets a partir dels 5 anys, gradualment durant el 2n trimestre, els monitors els faciliten als infants quan mengen el 2n plat, i a Primària seran ells mateixos qui gestionin aquest estri (excepte els infants de 1r, que no ho faran fins que els monitors responsables no valorin que estan preparats, desitjablement, duran el 1r trimestre), existint dos models diferenciats segons el grup d’edat, 1r i 2n fan servir ganivets de punta roma (els mateixos que a Infantil) i a partir de 3r ja poden fer servir ganivets de serra (per tallar la fruita com pomes, peres,... es faran servir estris especials, molts més segurs, i s’animarà als infants a menjar la fruita amb pell, sempre que sigui possible, si no fos així, els monitors ajudaran als infants a realitzar aquesta tasca si es considera que el nen o nena encara necessita suport per realitzar-la.

AMB EL TEMPS DE LLEURE

Durant l’estona de lleure del migdia els infants (excepte els infants de 3 anys, que fan migdiada) tindran l’oportunitat de triar entre fer activitats programades i també de parlar amb els companys, passejar, jugar i, fins i tot, no fer res. Tant en educació infantil com a educació primària i secundària es programaran activitat diverses de dilluns a dijous, els divendres es farà joc lliure.

AMB L’ HIGIENE PERSONAL

Els infants es rentaran les mans abans de seure a taula, sempre que vagin al lavabo mentre duri l’àpat, i també la cara després de dinar. També hi ha l’opció (a partir dels 5 anys) de rentar-se les dents: els infants de 5 anys després de l’estona de lleure, al tornar a classe i els infants de Primària i Secundària després de dinar.

CONSTRUIR DES DE LA PARTICIPACIÓ

LA PARTICIPACIÓ DELS INFANTS

Els infants han de comprendre les intencions del projecte i tenir-hi un paper significatiu, han d’estar informats i poder formular les seves aportacions al projecte, essent les seves opinions compartides amb l’equip de monitors i monitores i considerades seriosament treballant en tot moment per defugir d’una participació simbòlica.

EN LES TASQUES COMUNITÀRIES

Cal que els infants es responsabilitzin de tasques d’organització i funcionament relacionades amb el dinar, aquesta tasca de participació i col·laboració és bàsica per tal que vegin que ells són la part central de l’activitat.

 • Escriure llista menjador: Cada dia els infants elaboraran i facilitaran a la coordinació la llista de menjador de la seva classe (el format i el grau de supervisió de l’adult s’aniran adaptant als diferents moments evolutius i ritme d’aprenentatge de cada grup) i amb les quals s’elaborarà la quantitat de menjar necessària per tots els infants. Per tant, és molt important que les llistes siguin correctes, doncs són una eina indispensable pel bon funcionament de l’Espai de Menjador.

 • Parar taula i desparar taula: Els infants s’han de responsabilitzar de parar i desparar taula, aquesta tasca diària els ajuda a entendre que cal participar en tot allò que fa referència a les tasques comunitàries en les quals tots i totes hi formen part i s’ha de col·laborar per a que hi hagi un bon ambient.

   • 3 anys: finalitzat el període d’adaptació, els infants començaran a parar la seva taula amb el suport del monitor/a (fins aleshores els/les monitores seran els responsables de parar taula, oferint plats diferenciats per a cada una de les menges, 1r i 2n Plat), gots, coberts i gerres per a tots els infants.

   • 4 i 5anys: a les 12:15 els encarregats de parar taula (2 o més infants per cada grup) repartiran (amb el suport d’un monitor/a) plats (diferenciats per a cada una de les menges, 1r i 2n plat), gots, coberts i gerres per a tots els companys i companyes

   • Primària: a les 13:15 els encarregats de parar taula (un grup d’una escoleta diferent cada dia) repartiran (amb el suport d’un monitor/a) plats (diferenciats per a cada una de les menges, 1r i 2n Plat), gots, coberts i gerres per a tots els companys i companyes

   • SECUNDARIA: Un cop hagin acabat de dinar cada infant recollirà el seu tovalló i estovalles individuals, els desaran a la seva bossa i a la seva cistella.

 • Neteja de l’espai: Els infants col·laboren en la neteja i endreça del menjador, a mida que van acabant els infants s’han de responsabilitzar de l’estat com ha quedat allà a on han dinat i endreçar i netejar el que sigui necessari abans de marxar del menjador, també l’espai on s’hagin netejat les dents, així com dels materials del pati i de l’Espai de Menjador que hagin utilitzat.

 • Llitets: Els infants de primària seran els responsables de preparar els llitets dels infants de 3 anys (posar els llençols els dilluns i els dies que sigui necessari i col·locar-los a l’espai de dormitori mantenint l’ordre que s’hagi establert), i preparar l’espai (baixar les cortines i treure possibles entrebancs) abans del inici de l’estona de migdiada i sempre amb suport d’un monitor/a (cada dia un grup d’una escoleta diferent).

EN LES ACTIVITATS I TALLERS

 • INFANTIL:Poden col·laborar en la preparació d’activitats o petits projectes guiats pels monitors i monitores.

 • PRIMÀRIA: Poden preparar i dirigir un joc, una activitat o projecte en equip amb el suport i orientació d’un/a monitor/a pel mateix grup o per a un altre.

EN LA CONVERSA/ROTLLANA/ASSEMBLEA

Facilitar oportunitats i espais als nens i nenes perquè puguin expressar-se i dialogar, per tal que visquin la participació com a tasca de compromís social per crear un projecte comú en una societat plural, preferiblement des de el consens i respectant sempre la identitat de les diferents persones, aprenent que la comunicació és un mitjà essencial per poder relacionar-nos i construir.

 • INFANTIL:  Que els nens i nenes puguin expressar a l’equip de monitors opinions i proposar idees i/o escollir entre diverses opcions, sobre les diferents activitats i pactes de convivència dins l’Espai de Menjador.

 • PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA: Que els nens i nenes puguin formular i debatre amb l’equip de monitors els pactes de convivència, així com les conseqüències d'acomplir-los i expressar opinions al respecte i també de les activitats realitzades dins el Menjador: proposar, defensar i argumentar l’elecció d’una determinada activitat, la discrepància davant alguna situació o pacte de convivència, aportar propostes de millora,...

LA PARTICIPACIÓ DE FAMÍLIES

Cal que les famílies coneguin les accions educatives i activitats que es porten a terme dins l’Espai de Menjador i que hi puguin participar tant com sigui possible, per enriquir el projecte i per afavorir que els infants reforcin el vincle entre Espai de Menjador i Família.

La informació que rebran les famílies tindrà diferents formats:

El menú mensual que es penjarà a la web de l’AMPA i físicament als diferents suros informatius de l’escola

Una graella penjada a la porta de cada grup d’infantil on s’anotarà la informació pertinent relacionada amb l’àpat i el descans.

Una reunió a inici de curs per explicar el projecte de menjador.

Informació mensual als grups de 3 anys

Informes durant el segon trimestre i a final de curs.

Notetes puntuals a la motxilla o a la llibreta demanant materials i altres informacions sobre activitats concretes

Exposició anual amb fotografies dels grups de 3 anys i petita mostra de les produccions del infants de 4 i 5 any i Primària als diferents tallers creatius de l’Espai de Menjador.

Recull de fotos de les activitats realitzades i altres moments a l’Espai de Menjador a final de curs

CONSTRUIR DES DE LA SOSTENIBILITAT

Cal transmetre als infants valors i hàbits respectuosos amb el medi ambient, actuar amb sostenibilitat dins l’espai de menjador, a través d’una política i una filosofia de reducció, reutilització i reciclatge de residus i afavorint també una política d’estalvi energètic per tal que els nens i nenes prenguin consciència de la importància i la necessitat d’aquestes actituds de desenvolupament sostenible per no deteriorar, encara més, l’entorn natural així com la responsabilitat individual de tots i totes en la construcció d’un futur sostenible. Reduir els residus, tant per estalviar matèries primeres i energia com per protegir l’entorn natural, la salut i la qualitat de vida de les persones: no malbaratar paper, racionalitzar l’ús de pintura, tenir cura dels materials,... Prioritzar la reutilització dels residus per desenvolupar les diverses activitats que es duen a terme dins l’Espai de Menjador. Separar i reciclar els diferents tipus de residu que es generen: paper i cartró, matèria orgànica, plàstic i rebuig.

CONSTRUIR DES DE LA REFLEXIÓ PEDAGÒGICA

És necessari que l’equip de monitors reflexioni sobre les estratègies organitzatives i metodològiques i l’enfocament de la tasca educativa realitzada a l’Espai de Menjador, per tal que existeixi coherència pedagògica en relació al desenvolupament del Projecte Educatiu de Menjador i el Projecte d’Escola, per mantenir viva la construcció d’aquest projecte, per millorar, actualitzar, innovar i donar resposta a les necessitats dels nens i nenes

ASPECTES ORGANITZATIUS

ELS INFANTS

La ràtio amb la qual es treballarà (dins i fora del menjador) serà de: • 3 anys: 1 monitor/a per cada 12 infants • 4 i 5 anys: 1 monitor/a cada 15 infants • Primària: 1 monitor/a cada 20 infants Els infants pertanyen a un grup i tenen un monitor/a referent, no obstant, per fomentar el intercanvi relacional entre monitors /es i els nens i nenes de diferents edats, tots estaran barrejats durant el temps de dinar i el temps de lleure (en tres grans blocs: 3 anys, 4 i 5 anys i Primària), equilibrant la ràtio d’aquesta manera si fos necessari, i vinculant al monitor/a referent i grup només en els moment d’anar-los a buscar a la classe, a les assemblees i en el retorn a l’aula. Per tal que els infants dinin amb tranquil·litat les taules han d’acollir entre 8-10 infants, com a màxim i no és necessària la concentració del servei ( es poden establir torns diferents de 100-125 infants, com a màxim). És bo que els infants tinguin una zona assignada i amb taules i cadires adequades a la seva edat per dinar, també cal que vagin canviant de lloc per afavorir les relacions en aquesta estona i s’ha d’oferir sempre aquesta opció.

L’EQUIP DE MONITORS

El treball en equip és un pilar fonamental pel bon funcionament de l’Espai de Menjador, posant l’accent en la cooperació entre el grup de monitors i monitores i la presa de decisions consensuada en un marc horitzontal de treball. Aquests elements contribueixen a generar un bon ambient de treball on la participació és present de manera habitual. Els monitors s’organitzen segons les franges d’edat dels infants, formant equips de 2 o més persones en relació a una escoleta concreta. No obstant, tot i ser responsables d’una escoleta, els monitors han de ser referent, i també responsables, de tots els infants, tant en el temps de lleure o de descans, com en el moment de dinar. Les reunions mensuals de l’equip de monitors i monitores, sota orientació de la coordinació, són l’espai per desenvolupar, aprofundir, debatre i fer un seguiment acurat de diferents eixos de l’acció educativa i construir entre tots i totes el nostre projecte de menjador a curt, mig i llarg termini. Aquest espai i la tasca que s’hi desenvolupa és tant important i necessària com qualsevol altre moment a l’Espai de Menjador Les reunions es distribueixen en tres formats: reunions per grup d’edat (3 anys, 4 i 5 anys i Primària), reunions per comissions i reunions conjuntes (tot l’equip al complet). Existeixen tres comissions establertes, formades per monitors/es dels diferents grups d’edat i que, tot i fer tasques diferenciades, han de mantenir-se sempre en contacte i treballar buscant el consens entre elles. COMISSIÓ ACTIVITATS I TALLERS Responsable de planificar i executar totes aquelles activitats comuns a Infantil i Primària (activitats de benvinguda, gimcanes, tallers d’ambientació de l’espai, exposicions, jocs d’aigua...) o relacionades amb celebracions concretes (festa de comiat de 1r trimestre, Carnestoltes, Setmana del Foment de la Lectura, festa de final de curs...). secund COMISSIÓ PEDAGÒGICA Responsable de revisar que els plantejaments educatius i les accions que es duen a terme a l’Espai de Menjador es fonamentin i segueixin els criteris, opcions i accions que es desprenen del Projecte Educatiu de Menjador. Treballar en la seva aplicació i també en la seva ampliació, sempre amb voluntat de millora i innovació: gestionant les propostes i aportacions dels infants, fent recerca, buscant recursos que nodreixin el projecte i l’omplin de major contingut. Tota aquesta tasca cal que quedi recollida per escrit i es comparteixi amb la resta de monitors i monitores, per tal d’afavorir la reflexió sobre la pràctica educativa, cohesionar la tasca de l’equip i consolidar un discurs i una praxis comú i coherent entre tots els seus membres COMISSIÓ AUDIOVISUAL Responsable de recollir i gestionar tota la documentació en imatges que es generi a l’Espai de Menjador, classificar el fons fotogràfic i editar els reculls de fotos que es faran arribar a les famílies a finals de curs, així com altres tasques relacionades amb el món audiovisual. COMISSIÓ DE SUPORT Quan sigui necessari, existeix la possibilitat de formar una comissió satèl·lit per treballar en propostes i planificacions concretes en relació a alguna de les comissions, per aprofundir en temes determinats i/o com a tasca de suport a la comissió amb la que està relacionada.

PAPER DEL MONITOR/A

Els monitors i monitores són la figura de referència pels infants , els guien i els acompanyen, un model de conducta que ha de ser
referent, tant en el desenvolupament de les seves tasques i responsabilitats organitzatives lligades a l’espai de menjador, com en la seva intervenció educativa i/o en el desenvolupament de tallers i activitats.

A l’estona del dinar i temps del migdia, l’equip de monitors tindran una actitud tranquil·la i respectuosa, parlaran sempre en català i amb un to de veu relaxat i agradable, essent propers i afectuosos amb els infants, escoltant-los activament i establint diàleg en positiu amb ells davant del conflicte, mostrant empatia i evitant caure en actituds autoritàries i pràctiques directives i contràries al Projecte d’Escola, tant en el moment de l’àpat com en el temps de lleure (forçar als infants a menjar, no permetre als infants descobrir i investigar per ells mateixos, cridar, castigar,…).

D’altra banda també ha de mostrar una actitud dinàmica, alegre i positiva, observar la realitat, saber llegir la necessitat de cada moment concret i ser capaç d’adaptar la intencionalitat de seva actuació per tal d’arribar a cobrir les necessitats de cada infant.

Normalment és difícil que una relació directa monitor–infant sigui bilateral. El monitor o monitora és més gran, té més experiència, domina millor el llenguatge… en definitiva, és més capaç de portar al seu terreny les diferents situacions i els infants no hi poden intervenir plenament i això fa que la relació tendeixi a ser unilateral. Els grup, l’activitat, el joc espontani i el quotidià seran els instruments a disposició de l’equip de monitors per tal que la relació educativa esdevingui més recíproca i sigui una interacció entre
persones, que les transformi globalment.

TASQUES DEL MONITORS/ES

L’equip de monitores i monitors de l’Espai de Menjador tenen les següents tasques a desenvolupar durant l’estona de dinar i dormir i durant les activitats de descans i esbarjo.

 • Recollida dels infants a les classes: Els monitors i monitores recolliran als infants a les classes, a les 12’20 a Infantil i a les 12’30 a Primària.

Els monitors i monitores han d’estar atents de que tots els infants hagin agafat el material necessari i/o l’hagin posat a la cistella corresponent, així com abrics, gorres, cremes solars, etc... abans de sortir de la classe i també saber quants infants formen el grup.

L’acompanyament dels infants, de les classes al menjador en el cas d’Infantil, o de les classes al pati en el cas de Primària, s’ha de fer caminant amb tranquil·litat, sense corredisses i sense agafar-se un darrera l’altre ni fent files.

Cal tenir present que la sortida és a les 12’30, a Infantil s’ha evitar que coincideixi amb l’entrada de les famílies i a Primària cal que els monitors surtin abans que el grup d’infants a
l’exterior per comprovar que les portes ja estan tancades a partir de les 12’40.

• Control de les llistes d’assistència i nombre d’infants a càrrec
Les monitores i monitors passaran llista diàriament, seran responsables de tenir cura de l’estat de les llistes d’assistència, de comunicar a coordinació qualsevol incidència al respecte (nens que faltin, que s’hagin quedat a última hora... )

En els grups de primària aquesta llista la passaran els infants i les/els monitors/es la supervisaran i s’asseguraran que la tasca realitzada pels infants sigui correcte.

Anotaran el número d’infants fixes i esporàdics a les graelles generals de l’entrada del menjador (protocol de seguretat) i cal que recordin en tot moment quants d’infants tenen al seu càrrec, així com recomptar els grup d’infants al recollir-los a l’aula, al entrar al menjador i al final del migdia.

• Traspàs d’informació

Abans de començar a dinar a Infantil i al anar a recollir als infants a Primària, els monitors i monitores informaran als infants del menú del dia i de les activitats que es realitzaran durant l’estona de lleure, així com altres informacions necessàries.

L’Equip de mestres ha expressat la voluntat d’intervenir i coresponsabilitzar-se del temps del migdia i del menjador, així
doncs, els monitors i monitores procuraran mantenir una bona comunicació amb l’equip docent, compartint amb els tutors/es la tasca seguiment dels infants, també les possibles incidències amb el grup o amb infants concrets. És necessari que els monitors/es traspassin aquestes incidències a coordinació per tal que es pugui
informar al centre, l’AMPA i les famílies, en cas de ser necessari.

També han d’atendre els pares i mares que així ho desitgin per tal de conèixer la valoració personal del monitor o monitora respecte els infants.

• Facilitar suport i materials als infants

Posar a l’abast dels infants el plats, gots i estris necessàries per parat taula i donar suport als infants en aquesta tasca i d’altres tasques comunitàries, supervisar la gestió d’aquests materials i el seu bon ús.

• Durant el dinar

És responsabilitat de les i els monitors/es portar el menjar del taulell de cuina a la taula i tenir cura de dietes, al·lèrgies, intoleràncies... durant el moment de l’àpat.

Cal respectar el ritme de cada infants i no fomentar cap tipus d’esperit competitiu, es procurarà no allargar innecessariament l’estona d’espera abans de començar l’àpat i tampoc entre plat i plat i si hi ha l’oportunitat i/o la necessitat, els monitors han de seure amb els infants i parlar amb ells, establint un model i una dinàmica metodològica i educativa que és l’empremta de qualitat de l’escola i de l’Espai de Menjador.

Els infants col·laboren en la neteja del menjador, tanmateix els monitors i monitores han de supervisar, transmetre hàbits de neteja i donar suport en aquesta tasca i netejar les taules i cadires que s’han utilitzat o fer una segona escombrada si fos necessari.
• Al pati

Els monitors i monitores de l’Espai de Menjador mantindran l’organització i dinàmiques de pati i els acords presos per l’equip docent respecte aquest tema, considerant aquest temps i aquest espai com una oportunitat més d’aprenentatge per als infants i per compartir amb ells. Els monitors no faran servir ulleres de sol, telèfons mòbils o qualsevol tipus d’element o aparell que dificulti el contacte visual i personal amb els nens i nenes, durant aquest temps o en altres moments del temps de migdia i menjador.

• Tornada a la classe

A 3 ANYS: Quan faltin 15 minuts per les 15h els monitors i monitores portaran als infants a cada una de les classes on aniran al lavabo i es rentaran les mans. Els infants de tres anys que s’hagin embrutat mentre dormien seran canviats per les i els monitors de menjador.

A 4 i 5 ANYS : Quan faltin 30 minuts per les 15h els monitors i monitores , reuniran als infants, comprovaran que hi siguin tots
i portaran als infants a cada una de les classes, on dedicaran un espai de temps a la seva higiene personal i a la tornada a la calma per reincorporar-se a la classe.

Les monitores i monitores dels grups d’Infantil es quedaran a la classe fins que arribin les i els mestres

A PRIMÀRIA: Quan faltin 10 minuts per les 15n els monitors reuniran als infants en els diferents punts de trobada de cada
escoleta, comprovaran que hi siguin tots i els infants pujaran a la seva classe quan s’obrin les portes amb la resta de companys de l’escola.

• Reunions i documentació
Assistir amb puntualitat i participar activament a les reunions i sessions de treball, aportant propostes, coneixements i recursos, també han de documentar les activitats i tallers que es realitzin, recollint-los en fitxes d’activitats.

PAPER DE LA COORDINACIÓ

El contingut del treball que realitzen l’equip de monitoratge és plenament educatiu, i per tant, es fa necessària una acció coordinada i conjunta de les persones que atenen als infants i de la resta que també estan vinculades a aquest temps, així doncs la coordinació ha de complir una missió educativa, de gestió i dinamització del grup de monitors, d’atenció a les famílies i de pont entre el tàndem Escola-Comissió de Menjador i l’equip de monitors És responsable d’organitzar, motivar i orientar l’equip de monitors i promoure un sentiment de cooperació dins l’equip, procurant que tots els membres de l’equip participin en el desenvolupament del projecte i fomentar l’experimentació, la innovació i l’ús per part dels monitors i monitores, de recursos personals i que els motivin significativament, per compartir amb els infants en les diferents propostes d’activitat, vetllant per que s’acompleixin els objectius que recull el Projecte Educatiu del Menjador i buscar assessorament en l’equip de mestres quan sigui necessari .
És imprescindible que estigui present durant l’estona del migdia, a disposició de monitors i infants, col·laborant activament en tots els processos de preparació, realització i avaluació de les tasques i activitats.

Atenció a les famílies: coordinació atendrà a les famílies diàriament a les 9 a 9’30 del matí. En aquesta estona atendrà fonamentalment qüestions relacionades amb el dia a dia del menjador. Per altra banda la coordinació atendrà a les famílies sempre que sigui necessari. Per poder organitzar aquesta atenció caldrà demanar entrevista prèvia (la coordinació tindrà una hora a la setmana per d’atenció a les famílies si hi ha algun tema a tractar)

PAPER DE LA COMISSIÓ DE MENJADOR

La Comissió de menjador tindrà un paper primordial en el

seguiment del servei, ja que seran els membres d’aquesta comissió, els que desenvoluparan aquesta tasca fonamental per tal que el menjador de l’escola tingui la qualitat alimentaria i pedagògica desitjable. La coordinació i la comissió de menjador es reuniran una hora cada dos mesos i sempre que sigui necessari es faran reunions extraordinàries, també podran participar d’aquestes reunions representants de l’equip de monitoratge (un/a representant d’Infantil i un/a representant de Primària). En cas que passi algun incident o accident a l’estona del menjador (dinar i lleure) la coordinació informarà a la comissió de menjador i a l’AMPA.

TENS DUBTES

Contacta amb nosaltres i et donarem resposta el més aviat possible.

Contacta amb el servei de migdia

Telèfon

607 83 78 63

Segueix-nos