Lleure Estiu – Inscripció

Vull inscriure al meu fill/a a...

CASAL D'ESTIU de 9h a 13:30h

MENJADOR de 13:30h a 16:30h

ACOLLIDA de 7:45h a 9h

RESUM PREU

Dades del infant / jove

Introdueix el codi CATSALUT del teu fill / de la teva filla. En cas de no disposar de targeta sanitària, introdueix el codi personal de mútua del teu fill / de la teva filla

Dades de la Mare / Pare / tutor

Informació sanitària bàsica

AUTORITZACIÓ PER PARTICIPAR A L'ACTIVITAT *

Autoritzo el meu fill / la meva filla: A assistir a l'activitat sol·licitada, sota les condicions d’inscripció establertes, i realitzar totes les activitats derivades del desenvolupament de l’activitat a la qual s’inscriu. Declaro que disposo de les facultats legals per a atorgar la present autorització. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que calgués adoptar en cas d'extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa. El sotasignat autoritza de forma expressa el tractament d’aquestes dades, així com futures dades que pugui facilitar-nos per a la correcta prestació del servei, incloses dades especialment sensibles (com informació sanitària d’interès). L'AFA PINETONS es compromet a tractar aquestes dades amb la màxima reserva i confidencialitat. Així mateix, el sotasignat autoritza a que les dades puguin ser conservades per gestionar adequadament ulteriors encàrrecs que pugui realitzar-nos. Si fos el cas, les dades dels usuaris poden ser publicades en els taulells d’anuncis dels centres on es desenvolupa l’activitat, i comunicades als efectes acreditatius oportuns a l’escola o entitat a través de la qual contracta els nostres serveis, així com als organismes i institucions subvencionadores de l’activitat a la qual s’inscriu. Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a la L'AFA DELS PINETONS per correu electrònic a afaelspinetons@afaelspinetons.org

Autorització drets d'imatge

Autoritzo a que es pugui registrar a través de fotografies i vídeo la imatge i la veu de l’infant, durant el servei que es realitzarà i en el qual participarà, organitzat per l'AFA dels Pinetons, i així mateix que dites fotografies i vídeos puguin ser utilitzades per a les activitats del projecte i es puguin publicar per AFA ELS PINETONS , en qualsevol mitjà, sempre i quan la publicació tingui per finalitat difondre les activitats i/o finalitats socials. Declaro que disposo de les facultats legals per a atorgar la present autorització sobre la utilització de la imatge del menor indicat.