El Consell Escolar? Què és això i per a què serveix?

Moltes families es pregunten què és això del Consell Escolar i per a què serveix? D’altres no saben ni de l’existència d’aquest òrgan a la nostra Escola. Aquest espai té l’objectiu d’explicar-ho de la forma més senzilla que puguem.​

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de tota la comunitat educativa en el govern de l’Institut Escola.

En un model participatiu família i escola se senten part d’un mateix projecte i comparteixen objectius i significats. Cadascú, des del coneixement i el reconeixement de l’altre, actua dins del seu rol i competències pròpies de forma complementària. 

Els centres han de garantir la participació de les famílies en el Consell Escolar i les diferents comissions que se’n derivin. Disposar de moments per a la reflexió i per al debat amb les famílies i la resta de la comunitat educativa és una altra forma de participar que ens ha de permetre compartir objectius i significats, i construir iniciatives educatives en un projecte comú

En el consell escolar/h9>hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa. direcció, mestres, professors, alumnes, representants de l'AFA, representants de les famílies, personal d'administració i serveis i l'administració local.

 A l’Institut Escola els Pinetons el consell Escolar està format per:

 • Equip directiu
 • 11 representants equip docent
 •  2 representants del personal de PAS
 • 11 representants families.
 • 1 representant de l’AFA.
 • 2 alumnes
 • Regidor d’educació

Qualsevol persona de la nostra comunitat (famílies i equips de mestres i PAS) pot presentar-se a les eleccions que estan previstes per una resolució de convocatòria pública, la darrera ha estat la Resolució EDU/3014/2023, de 30 d’agost, per la qual s’estableix el calendari i el règim del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

Els infants/joves també tenen representació en el Consell a partir del tercer nivell d’ESO.

La funció principal és participar en la presa de decisions en temes importants pel funcionament i organització del centre.

 • Participar en l’aprovació de la programació anual, de les normes d’organització i funcionament del centre i de la Gestió econòmica de l’Escola Institut.
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altre funció que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

És la veu oficial. El lloc idoni per fer-nos escoltar, donar idees, participar i fer créixer el projecte dels Pinetons

ACTES OFICIALS

Les opinions de tots els sectors queden convenientment enregistrades en un document de caire oficial. Aquestes actes són revisades i corregides, si s’escau, pels membres del Consell i són la prova de les votacions i els acords a que s’ha arribat.

FUTUR DELS PINETONS

El PEC, la PGA i el Plà de convivència són els documents que regulen el funcionament del centre educatiu. Participar en les anàlisis i avaluacions del funcionament general dels Pinetons. 

GESTIÓ ECONÒMICA

El Consell Escolar intervé en el control de la economia de l'escola. Intervé en l'aprovació del pressupost, regula el cost del material anual i fa el seguiment i aprovació de les diferents despeses. 

ALTRES

Escoltar, donar idees, participar,fer crèixer en tots els àmbits a l'Institut Escola Els Pinetons i ser part activa del projecte.

És important que feu sentir la vostra veu: participeu al Consell Escolar, ja sigui presentant la vostra candidatura, com a part d’una de les meses electorals o simplement exercint el vostre dret a vot.
Com més gran sigui la participació, més reflectirà la diversitat i les diferents sensibilitats de les famílies.

Quan les famílies participeu en les eleccions, doneu suport al vostre candidat i delegueu en la seva veu i representació. Així feu arribar les seves opinions i aportacions

Eleccions al Consell Escolar

clica sobre la imatge per accedir al espai web de cada secció

Documentació oficial Eleccions Consell Escolar