NORMATIVA

Lleure i Esports 2022/2023

INTRODUCCIÓ

 • L’Escola Pública Els Pinetons sempre ha assumit el compromís i la responsabilitat de garantir com a institució la qualitat i coherència amb el seu projecte educatiu durant el temps de tarda i el servei de lleure, considerant aquest temps plenament educatiu i tan importants les vivències i els aprenentatges que hi fan els infants com els que assoleixen durant la resta de temps d’escola.

 • Aquest compromís és compartit també per l’AFA Els Pinetons, que treballa amb empenta assumint la gestió directa de les activitats de lleure i esportives, sense empreses intermediàries, apostant per un model que beneficia directament als infants i les seves famílies.

INSCRIPCIÓ, PLACES I DATES

Places

S’ha de garantir un minim de x infants o joves a l’activitat per a aquesta es pugui dur a terme. Cada activitat té un màxim de x infants o joves.

Dates Inscripció

Famílies sòcies AFA

1 de juliol al xx setembre
 • Telemàtica mitjançant formulari web (Respectant l'ordre d'arribada i a condició que es compleixin els requisits que preveu aquesta normativa).
 • Es comptaran com a sòcies totes aquelles famílies que estiguin donades d'alta abans del 1 octubre

Documentació necessària

Entrega de documentació i pagament: Socis i no socis del 23 al 31 de maig.

 • Emplenar el Formulari d’Inscripció de lleure tardes o el formulari d’inscripció a activitats esportives

 • Enviar i signar les autoritzacions pertinents de forma telemàtica.

 • Emplenar i signar la inscripció implica l’acceptació d’aquesta normativa.

 • Tots els nens i nenes, socis o no socis de l’AFA, es podran quedar a les activitat de lleure tardes (sempre que quedin places en el taller seleccionat).

 • En cas de l'existència de documents jurídics a tenir en compte, cal adjuntar una fotocòpia amb la inscripció. En cas de no ser presentats l'entitat no es fa responsable de les conseqüències que se'n puguin derivar.

PREUS

Preu inscripció a 1 activitat esport o lleure

Família sòcia del AFA

25€ activitat / mes
 • QUOTA MENSUAL PER ACTVITAT
 • Ser família sòcia del AFA
 • La família no ha de tenir cap deute pendent amb l'AFA ni per servei d'acollida ni per altres conceptes (menjador, lleure, esports, etc..).
 • Per a què una alta sigui efectiva cal emplenar el Formulari d'Inscripció , enviar i signar les autoritzacions pertinents de forma telemàtica
 • Els rebuts es domicilien a mes vençut entre el dia 5 i el dia 10 de cada mes, des de novembre fins al juny.
 • Qualsevol família amb un deute acumulat d'anys anteriors no podrà utilitzar el servei de lleure

Família NO sòcia del AFA

35€ activitat / mes
 • QUOTA MENSUAL PER ACTVITAT
 • Per a què una alta sigui efectiva cal emplenar el Formulari d'Inscripció , enviar i signar les autoritzacions pertinents de forma telemàtica
 • Els rebuts es domicilien a mes vençut entre el dia 5 i el dia 10 de cada mes, des de novembre fins al juny.
 • Qualsevol família amb un deute acumulat d'anys anteriors no podrà utilitzar el servei de lleure

Protocol rebuts retornats o impagats

 • Es procedirà a contactar amb la família per tal d’esbrinar què ha passat i demanar que es realitzi el pagament corresponent més els costos bancaris generats pel retorn del rebut (5 euros).

 • En el cas d’un segon rebut retornat, l’usuari no podrà fer ús del servei de lleure. i esports

 • Qualsevol família amb un deute acumulat d'anys anteriors no podrà utilitzar el servei de lleure i esports

 • Qualsevol família amb un deute acumulat d'anys anteriors no podrà utilitzar el servei de lleure i esports

 • Davant de casos greus d’impagament s’actuarà segons el protocol aprovat pel Consell Escolar.

Donar-se de Baixa de lleure o esports

 • Sempre que hi hagi una baixa definitiva de lleure s’haurà de comunicar via e-mail a lleuretardespinetons@gmail.com , com a mínim, abans que acabi el mes en curs, amb la finalitat de no cursar el rebut del mes següent. Sense aquest e-mail, encara que es comuniqui de manera informal a la coordinació del servei, la baixa no es considerarà efectiva. Si no es produeix cap notificació s’emetrà el rebut corresponent, i serà obligatori per part de la família de l'alumne el pagament del recàrrec en concepte de despeses bancàries i de gestió. De la mateixa manera, si es produeix un canvi del compte bancari, s’ha de notificar via e-mail a la coordinació abans que acabi el mes. L’import corresponent a les devolucions dels rebuts emesos, també aniran a càrrec de la família de l’alumne en qüestió

Deutes

 • És condició estar al corrent de pagament de tots els deutes amb l’AFA Els Pinetons per poder fer la inscripció i l’ús del servei de lleure i esports

ALTRES

En aquells aspectes que no es modifiquin amb aquesta normativa, la resta d’aspectes relacionats amb l’acollida i el menjador es regulen amb les normatives pròpies d’aquests serveis aprovades pel Consell Escolar de l’Escola Els Pinetons.

Covid-19

 • En tot moment donarem compliment als protocols que aprovin les autoritats sanitàries i els aplicarem com ens indiquin en cada situació.

Nota AFA

 • Qualsevol situació no recollida en aquesta normativa, l’AFA exposarà els seus criteris sense dret a declaració.

descarrega tota la normativa