ASPECTES GENERALS A TENIR EN COMPTE

 • Les absències al servei de menjador s’han de comunicar abans de les 10h a la coordinació del servei, mitjançant una trucada o whatsapp al 607 83 78 63 (disponible de 9h a 15h) o bé, enviant un correu a menjadorelspinetons@gmail.com
 • L’abonament dels dies corresponents d’absència es farà sempre en el rebut del mes següent i la quantitat que es retornarà serà de 1,50per menú. En el cas d’excursions i de colònies s’abonarà el preu sencer (6,55). Pel que fa a altres possibles eventualitats (vagues, etc…) es comunicarà a través de l’AFA quin serà el cost del dia i s’ajustarà al rebut del mes següent. 
 • En el cas dels fixes discontinus no es poden intercanviar els dies d’una setmana concreta. Per exemple: si un infant ve dilluns, dimecres i divendres, i excepcionalment necessita venir dimarts en comptes de dilluns, aquell dia dilluns li comptarà com a absència justificada i dimarts com a dia suplementari. 
 • Si un infant fix discontinu necessita augmentar els dies d’ús de servei durant una setmana i de manera excepcional, cal avisar de la mateixa manera: abans de les 10h mitjançant una trucada o whatsapp al 607 83 78 63 o bé, enviant un correu a menjadorelspinetons@gmail.com .
 •  A partir del quart dia d’absència justificada consecutiva es retornarà el preu sencer. 

PREUS USUARIS/ES FIXES

El preu del servei de menjador per a usuaris fixes es de 6,55. Està calculat segons el nombre de dies lectius i les quotes estan prorratejades, és a dir, el total de la suma del cost de les quotes mensuals està dividit pels 176 dies lectius del curs, amb la finalitat d’igualar les quotes de cada mes. És per això que cal entendre que un mes com desembre, que hi ha vacances, costi el mateix que un altre que té quatre o cinc setmanes. Aquest preu inclou tot el personal (monitoratge, coordinació i cuina) i l’àpat. 

Els rebuts es domicilien entre el dia 5 i el dia 10 de cada mes des de novembre fins a maig. Els rebuts de setembre* i juny es passaran a finals del mateix mes. El rebut d’octubre a mitjans de mes. 

Tots els dies 4 dies 3 dies 2 dies
Setembre
86,90 euros
70,55 euros
61,65 euros
39,35 euros
Octubre
125 euros
107,00 euros
80,70 euros
55 euros
Novembre
125 euros
107,00 euros
80,70 euros
55 euros
Desembre
125 euros
107,00 euros
80,70 euros
55 euros
Gener
125 euros
107,00 euros
80,70 euros
55 euros
Febrer
125 euros
107,00 euros
80,70 euros
55 euros
Març
125 euros
107,00 euros
80,70 euros
55 euros
Abril
125 euros
107,00 euros
80,70 euros
55 euros
Maig
125 euros
107,00 euros
80,70 euros
55 euros
Juny
65,90 euros
36,30 euros
33,60 euros
18,45 euros

*Els dies de setembre dels infants de 3 anys s’inclouran al rebut d’octubre.

PER QUEDAR-SE DE FORMA ESPORÀDICA

Quan s’ha de fer ús del servei de manera esporàdica, cal fer servir tiquets de menjador. El preu del tiquet esporàdic és de 7,15 euros. Es poden adquirir al caixer del Banc de Sabadell a la Rambla Sant Esteve 43 (Pagaments a tercers – CODI 2048) de Ripollet. Al tiquet han de constar el nom de l’infant, grup-classe, dia i mes en què es quedarà a dinar i l’heu de lliurar telemàticament a l’equip de Coordinació de l’espai de migdia. IMPORTANT: Donada la circumstància que les famílies no podran accedir a l’escola per raons de seguretat sanitària, no es podran lliurar físicament els tiquets dels esporàdics. Per tant, s’hauran d’entregar via telemàtica fent un foto al tiquet i enviant-la bé per whatsapp al telèfon del menjador (607 83 78 63) o bé per mail a (menjadorselspinetons@gmail.com

Altres opcions: 

 • Adquirir més d’un tiquet del banc a la vegada i enviar-los a Coordinació indicant els dies que s’utilitzaran. Si només es fa servir un, la resta quedaran en reserva fins que la família els esgoti. S’ha d’avisar dels dies en què es faran a servir abans de les 10h. 
 • Fer un ingrés directament al núm. de compte de l’AFA 0081-0003-92-0001365038 del Banc de Sabadell (IBAN ES37 0081 0003 9200 0136 5038), indicant a concepte: nom i grup de l’infant i pagament servei de menjador. La còpia del rebut la lliurareu a la coordinació del servei per l’e-mail (menjadorselspinetons@gmail.com ) o el whatsapp (607 83 78 63). 

No es pot pagar en efectiu.

PROTOCOL DE REBUTS RETORNATS I IMPAGATS

En el cas que es produeixi una devolució d’un rebut: 

 • Es procedirà a contactar amb la família per tal d’esbrinar què ha passat i demanar que es realitzi el pagament corresponent més els costos bancaris generats pel retorn del rebut (5 euros).
 • En el cas d’un segon rebut retornat, l’usuari únicament podrà utilitzar el servei mitjançant tiquets entregats per avançat al despatx del AFA. Si la família vol recuperar la condició de fix, haurà de firmar una carta de compromís amb la voluntat explícita de pagament dels seus deutes.
 • Qualsevol família amb un deute acumulat d’anys anteriors no podrà utilitzar el servei de menjador com a fixe. En cas de necessitar-ho únicament podrà utilitzar el servei mitjançant tiquets entregats per avançat al despatx del AFA. 
 • Per cobrir un deute per impagament s’haurà de fer o bé mitjançant ingrés bancari al número de compte de l’AFA i enviant el comprovant de pagament per e-mail o whatsapp, o bé pel caixer del Banc Sabadell amb el codi 4963. 
 • En el cas dels tiquets esporàdics, a partir del 5è dia sense entregar el tiquet corresponent, l’infant no es podrà quedar més fins solucionar el deute contret. 

Davant de casos greus d’impagament s’actuarà segons el protocol aprovat pel Consell Escolar.

PER DONAR-SE DE BAIXA DEL MENJADOR

Sempre que hi hagi una baixa definitiva de menjador s’haurà de comunicar via e-mail a menjadorelspinetons@gmail.com , com a mínim, abans que acabi el mes en curs, amb la finalitat de no cursar el rebut del mes següent. Sense aquest e-mail, encara que es comuniqui de manera informal a la coordinació del servei, la baixa no es considerarà efectiva. Si no es produeix cap notificació s’emetrà el rebut corresponent, i serà obligatori per part de la família de l’alumne el pagament del recàrrec en concepte de despeses bancàries i de gestió. 

De la mateixa manera, si es produeix un canvi del compte bancari, s’ha de notificar via e-mail a la coordinació abans que acabi el mes. L’import corresponent a les devolucions dels rebuts emesos, també aniran a càrrec de la família de l’alumne en qüestió. 

En cas de donar-se de baixa, no es pot tornar a donar d’alta com a fixe durant els següents 3 mesos a comptar des del dia de la baixa

Descarrega't la normativa

Tens dubtes? Contacta'ns

Digue'ns la teva. Intentarem donar resposta a tots els dubtes o problemes del servei de migdia