normativa espai migdia

Introducció

L’Escola Pública Els Pinetons sempre ha assumit el compromís i la responsabilitat de garantir com a institució la qualitat i coherència amb el seu projecte educatiu durant el temps de migdia i el servei de menjador, considerant aquest temps plenament educatiu i tan importants les vivències i els aprenentatges que hi fan els infants com els que assoleixen durant la resta de temps d’escola. 

Aquest compromís és compartit també per l’AFA Els Pinetons, que des del curs 2014-2015 treballa amb empenta assumint la gestió directa del servei de menjador, sense empreses intermediàries, apostant per un model que beneficia directament als infants i les seves famílies: per una banda poder oferir un menú equilibrat i saludable, pautat per nutricionistes i elaborat in situ per l’equip de cuina amb producte ecològic, i per l’altra, fomentar el creixement d’un projecte de lleure educatiu digne, on la transmissió de valors sigui una realitat. Tan important és el que mengen com el que viuen els nens i nenes a l’espai de menjador

Amb la voluntat de dignificar la tasca en el temps de lleure del migdia i garantir coherència entre la metodologia i objectius educatius del servei de menjador i l’escola, el curs 2012-2013 es va redactar el Projecte Educatiu de Menjador (PEM)

Així doncs, el Projecte Educatiu de Menjador (PEM) és un recull d’allò que es considera essencial pel que fa a objectius, aspectes formals organitzatius, maneres de fer i responsabilitats de les persones implicades en l’estona de menjador i temps del migdia, la brúixola que guia les actuacions de l’equip de monitors de l’Espai de Menjador, una eina indispensable per funcionar amb intencionalitat educativa. 

Durant aquest curs 2021-2022, l’equip de monitors i monitores, amb el suport de l’AFA i de l’Escola, continuarà treballant en aquest document, per continuar fent d’aquest temps de lleure, un temps de qualitat, que mai serà, ni ho ha de pretendre, un substitutiu de l’esfera familiar, i que ha de significar una continuïtat en el creixement personal dels nens i nenes, un temps ple de caliu emocional i d’oportunitats per gaudir, aprendre, compartir, crear…

QUÈ CAL FER PER QUEDAR-SE A DINAR?

Per a què una alta de menjador sigui efectiva cal:

 • Emplenar el Formulari d’Inscripció del menjador.
 • Enviar i signar les autoritzacions pertinents de forma telemàtica.
 • Emplenar i signar la inscripció implica l’acceptació d’aquesta normativa.
 • Tots els nens i nenes, socis o no socis de l’AFA, es podran quedar a dinar al menjador de l’Escola de manera esporàdica, fixa (tots el dies de la setmana) o fixa discontínua (segueixen una pauta regular i periòdica dins el mes, mínim dos dies per setmana). 
 • Si hi ha algun cas excepcional (custòdies compartides) convé que us adreceu a la coordinació i es procurarà gestionar les condicions específiques de cada cas per veure si és assumible dins l’estructura de gestió del servei. 
 • En el cas de tenir concedida una beca s’haurà de realitzar tot el procediment de la mateixa manera i fixar una pauta d’assistència segons el que indiqui serveis socials. 
 • Es donarà servei de menjador a tots els alumnes que ho requereixin des de P3 i fins a 3r d’ESO. 

ASPECTES GENERALS A TENIR EN COMPTE

 •  Si l’infant, necessita DIETA ASTRINGENT, cal que informeu als coordinadors abans de les 10h. El pare/mare o tutor legal ha d’informar per l’e-mail (menjadorselspinetons@gmail.com ) o el whatsapp (607 83 78 63). 
 • L’alumnat que requereixi una DIETA ESPECIAL (al·lèrgies, intoleràncies, règims especials,…) durant tot el curs, ho ha de fer constar a la fitxa d’inscripció, emplenar una fitxa específica més detallada i adjuntar obligatòriament un certificat mèdic oficial. Si en cas de reacció al·lèrgica necessiten fer servir un medicament específic, cal que, a banda del que portin a la classe, portin un per l’estona de menjador, que es lliurarà a la coordinació del servei i es retornarà a final de curs. 
 • Els nens i les nenes que hagin de prendre algun MEDICAMENT a l’hora de menjador hauran de dur un paper del metge on consti el nom i cognoms de l’alumne, la quantitat que ha de prendre i l’hora. Aquesta nota es lliurarà a la responsable del grup classe a l’entrada al recinte escolar i aquest serà l’encarregat de fer-ho arribar a la coordinació del menjador.
 • Les absències al servei de menjador s’han de comunicar abans de les 10h a la coordinació del servei, mitjançant una trucada o whatsapp al 607 83 78 63 (disponible de 9h a 15h) o bé, enviant un correu a menjadorelspinetons@gmail.com
 • L’abonament dels dies corresponents d’absència es farà sempre en el rebut del mes següent i la quantitat que es retornarà serà de 1,50per menú. En el cas d’excursions i de colònies s’abonarà el preu sencer (6,55). Pel que fa a altres possibles eventualitats (vagues, etc…) es comunicarà a través de l’AFA quin serà el cost del dia i s’ajustarà al rebut del mes següent. 
 • En el cas dels fixes discontinus no es poden intercanviar els dies d’una setmana concreta. Per exemple: si un infant ve dilluns, dimecres i divendres, i excepcionalment necessita venir dimarts en comptes de dilluns, aquell dia dilluns li comptarà com a absència justificada i dimarts com a dia suplementari. 
 • Si un infant fix discontinu necessita augmentar els dies d’ús de servei durant una setmana i de manera excepcional, cal avisar de la mateixa manera: abans de les 10h mitjançant una trucada o whatsapp al 607 83 78 63 o bé, enviant un correu a menjadorelspinetons@gmail.com .
 •  A partir del quart dia d’absència justificada consecutiva es retornarà el preu sencer. 

PREUS USUARIS/ES FIXES

El preu del servei de menjador per a usuaris fixes es de 6,55. Està calculat segons el nombre de dies lectius i les quotes estan prorratejades, és a dir, el total de la suma del cost de les quotes mensuals està dividit pels 172 dies lectius del curs, amb la finalitat d’igualar les quotes de cada mes. És per això que cal entendre que un mes com desembre, que hi ha vacances, costi el mateix que un altre que té quatre o cinc setmanes. Aquest preu inclou tot el personal (monitoratge, coordinació i cuina) i l’àpat. 

Els rebuts es domicilien entre el dia 5 i el dia 10 de cada mes des de novembre fins a maig. Els rebuts de setembre* i juny es passaran a finals del mateix mes. El rebut d’octubre a mitjans de mes. 

Tots els dies 4 dies 3 dies 2 dies
Setembre
86,90 euros
70,55 euros
61,65 euros
39,35 euros
Octubre
125 euros
107,00 euros
80,70 euros
55 euros
Novembre
125 euros
107,00 euros
80,70 euros
55 euros
Desembre
125 euros
107,00 euros
80,70 euros
55 euros
Gener
125 euros
107,00 euros
80,70 euros
55 euros
Febrer
125 euros
107,00 euros
80,70 euros
55 euros
Març
125 euros
107,00 euros
80,70 euros
55 euros
Abril
125 euros
107,00 euros
80,70 euros
55 euros
Maig
125 euros
107,00 euros
80,70 euros
55 euros
Juny
65,90 euros
36,30 euros
33,60 euros
18,45 euros

*Els dies de setembre dels infants de 3 anys s’inclouran al rebut d’octubre.

PER QUEDAR-SE DE FORMA ESPORÀDICA

Quan s’ha de fer ús del servei de manera esporàdica, cal fer servir tiquets de menjador. El preu del tiquet esporàdic és de 7,15 euros. Es poden adquirir al caixer del Banc de Sabadell a la Rambla Sant Esteve 43 (Pagaments a tercers – CODI 2048) de Ripollet. Al tiquet han de constar el nom de l’infant, grup-classe, dia i mes en què es quedarà a dinar i l’heu de lliurar telemàticament a l’equip de Coordinació de l’espai de migdia. IMPORTANT: Donada la circumstància que les famílies no podran accedir a l’escola per raons de seguretat sanitària, no es podran lliurar físicament els tiquets dels esporàdics. Per tant, s’hauran d’entregar via telemàtica fent un foto al tiquet i enviant-la bé per whatsapp al telèfon del menjador (607 83 78 63) o bé per mail a (menjadorelspinetons@gmail.com

Altres opcions: 

 • Adquirir més d’un tiquet del banc a la vegada i enviar-los a Coordinació indicant els dies que s’utilitzaran. Si només es fa servir un, la resta quedaran en reserva fins que la família els esgoti. S’ha d’avisar dels dies en què es faran a servir abans de les 10h. 
 • Fer un ingrés directament al núm. de compte de l’AFA 0081-0003-92-0001365038 del Banc de Sabadell (IBAN ES37 0081 0003 9200 0136 5038), indicant a concepte: nom i grup de l’infant i pagament servei de menjador. La còpia del rebut la lliurareu a la coordinació del servei per l’e-mail (menjadorselspinetons@gmail.com ) o el whatsapp (607 83 78 63). 

No es pot pagar en efectiu.

PROTOCOL DE REBUTS RETORNATS I IMPAGATS

En el cas que es produeixi una devolució d’un rebut: 

 • Es procedirà a contactar amb la família per tal d’esbrinar què ha passat i demanar que es realitzi el pagament corresponent més els costos bancaris generats pel retorn del rebut (5 euros).
 • En el cas d’un segon rebut retornat, l’usuari únicament podrà utilitzar el servei mitjançant tiquets entregats per avançat al despatx del AFA. Si la família vol recuperar la condició de fix, haurà de firmar una carta de compromís amb la voluntat explícita de pagament dels seus deutes.
 • Qualsevol família amb un deute acumulat d’anys anteriors no podrà utilitzar el servei de menjador com a fixe. En cas de necessitar-ho únicament podrà utilitzar el servei mitjançant tiquets entregats per avançat al despatx del AFA. 
 • Per cobrir un deute per impagament s’haurà de fer o bé mitjançant ingrés bancari al número de compte de l’AFA i enviant el comprovant de pagament per e-mail o whatsapp, o bé pel caixer del Banc Sabadell amb el codi 4963. 
 • En el cas dels tiquets esporàdics, a partir del 5è dia sense entregar el tiquet corresponent, l’infant no es podrà quedar més fins solucionar el deute contret. 

Davant de casos greus d’impagament s’actuarà segons el protocol aprovat pel Consell Escolar.

PER DONAR-SE DE BAIXA DEL MENJADOR

Sempre que hi hagi una baixa definitiva de menjador s’haurà de comunicar via e-mail a menjadorelspinetons@gmail.com , com a mínim, abans que acabi el mes en curs, amb la finalitat de no cursar el rebut del mes següent. Sense aquest e-mail, encara que es comuniqui de manera informal a la coordinació del servei, la baixa no es considerarà efectiva. Si no es produeix cap notificació s’emetrà el rebut corresponent, i serà obligatori per part de la família de l’alumne el pagament del recàrrec en concepte de despeses bancàries i de gestió. 

De la mateixa manera, si es produeix un canvi del compte bancari, s’ha de notificar via e-mail a la coordinació abans que acabi el mes. L’import corresponent a les devolucions dels rebuts emesos, també aniran a càrrec de la família de l’alumne en qüestió. 

En cas de donar-se de baixa, no es pot tornar a donar d’alta com a fixe durant els següents 3 mesos a comptar des del dia de la baixa

NORMATIVA ESPECIAL PER LA PANDÈMIA DE COVID-19

A causa de la situació de pandèmia generada per la Covid-19, s’han de prendre mesures excepcionals per tal de garantir el servei de menjador. Això ens obliga a modificar sensiblement el funcionament de la franja del migdia en els següents termes: 

Es preservarà el grup classe tancat (a partir d’ara grup bombolla) amb el criteri que haurà establert la direcció de l’escola per desenvolupar les activitats lectives. Per tant, els nens només s’asseuran a taula amb els seus companys de grup i no es podran barrejar. Cada dia es munten les taules d’acord amb la previsió d’alumnes diària comptant fixos i esporàdics, mantenint les distàncies pertinents entre grups, tal i com estableix la normativa. 

Cada grup bombolla serà recollit a la seva aula pel monitor titular per conduir-lo a la seva taula corresponent i evitar així contacte i creuament amb altres grups bombolla

Aquesta nova distribució de les taules és possible gràcies al fet que alguns grups (P3, P4, P5 i Primer) dinaran a la seva aula, seguint les recomanacions del Departament. Això ens permet esponjar l’espai dels menjadors i també el ritme dels torns. 

Tots els espais utilitzats (aules i menjadors) seran netejats, desinfectats i ventilats abans i després de cada torn.

Els alumnes hauran de rentar-se les mans amb aigua i sabó a l’entrada i sortida del menjador. També hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic en cas que sigui necessari el seu ús. No es podrà fer ús de raspall de dents després de l’àpat. 

No hi haurà material d’ús comú, per tant, a les taules no hi haurà res que els alumnes hagin de compartir (gerres d’aigua, paneres, tovallons). Els nens i nenes tampoc es podran servir per evitar així el contacte comunitari d’estris com culleres, pinces…etc. Seran els monitors qui serviran el menjar un cop asseguts a taula i també els serviran el pa i l’aigua de forma individual. Plats, gots, coberts i tovallons seran d’ús individual. 

Els monitors aniran equipats amb bates i casquets que es rentaran i desinfectaran cada dia. També portaran guants (com és habitual) i mascareta quirúrgica que es canviaran cada dia. 

Durant el temps de lleure de migdia, cada grup bombolla disposarà del seu espai concret segons el criteri que marqui la direcció de l’escola. 

Retorn de tiquets en cas de confinament per grups 

En cas de confinament forçat de tot un grup per l’aparició d’un cas de Covid-19 d’algun dels seus membres, es retornaran 3 euros per dia de servei contractat durant el període en què no es pugui acudir a l’escola. Tanmateix, en funció de quina sigui l’afectació de la pandèmia al centre, l’AFA es compromet a estudiar el retorn de la resta del tiquet abonat si la situació de tresoreria ho permet un cop finalitzat el curs. 

Situació especial per estat d’alarma 

En cas que tornin a decretar l’estat d’alarma i si aquest comporta tancament de l’escola i, per tant, del menjador, es procedirà al retorn del preu sencer de tiquet (6,55) per dia no gaudit i ja pagat.

INFORMACIÓ I COMUNICACIONS DEL MENJADOR

Totes les informacions relacionades amb l’Espai de Menjador: menús mensuals, normativa del servei, propostes del monitoratge (crides de material per activitats concretes, celebracions especials,…), reculls de fotografies, enllaços interessants, etcels podreu consultar a la secció del Espai migdia de la web de l’AFA: menjador.afaelspinetons.org 

Recordeu que també podeu contactar per telèfon mòbil i whatsapp: 607 83 78 63 (dilluns a divendres de 9h a 15h) o per l’apartat de contacte d’aquesta web

Descarrega't la normativa